Friday, December 2, 2016

RESULT - HS SANSKRIT

Result:HS Sanskrit
  801 - Upanyasarachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2341 3  DURGASHREE K 10  S. S. H. S. Sheni
1099 4  SULAKSHANA K 9  S. A. P. H. S. Agalpady
3509 6  GANAPATHI SHARMA K 9  S. N. H. S. Perla

  802 - Katharachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1099 5  SULAKSHANA K 9  S. A. P. H. S. Agalpady
2341 4  DURGASHREE K 10  S. S. H. S. Sheni
1262 6  SHARVANI K 9  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
  803 - Kavitharachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1406 7  VARALAKSHMI N 8  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1107 1  ACHYUTHA SHREESHA K 10  S. A. P. H. S. Agalpady
3064 6  MAITHRI M 9  S. N. H. S. Perla
  804 - Samasyapooranam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1406 1  VARALAKSHMI N 8  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1107 4  ACHYUTHA SHREESHA K 10  S. A. P. H. S. Agalpady
3162 7  SUKESH B 9  S. N. H. S. Perla
  805 - Aksharaslokam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1117 3  CHINTHANA T 10  S. A. P. H. S. Agalpady
3068 1  MADHURA Y 9  S. N. H. S. Perla
3451 6  SUPRAJA M 10  G. H. S. S. Belluru
  806 - Prasnothari
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2320 1  KSHITHEESHA C S 9  S. S. H. S. Sheni
1099 5  SULAKSHANA K 9  S. A. P. H. S. Agalpady
2342 3  SANJAY M 10  N. H. S. Perdala
3509 2  GANAPATHI SHARMA K 9  S. N. H. S. Perla
  807 - Padyamchollal
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1260 8  MAHIMA H N 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
2322 9  KRISHNANUNNI A K 10  S. S. H. S. Sheni
1410 7  POOJA.P 10  S. S. H. S. S. Katukukke
  808 - Prabhashanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1415 3  NANDANA K A 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
2679 1  CHINMAYEE N 8  N. H. S. Perdala
2874 2  TEENA JASMINE D SOUZA 9  ST.MARY'S HIGH SCHOOL BELA
  809 - Chambuprabhashanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1266 1  MANJUSHA P S 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1908 5  ABHINANDANA .K. 9  G. V. H. S. S. Mulleria
3064 3  MAITHRI M 9  S. N. H. S. Perla
  810 - Padakam (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1411 2  SHRIHARSHA PRASAD S 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
3480 1  SUMESH.A 9  G. H. S. S. Belluru
  811 - Padakam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1266 3  MANJUSHA P S 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1909 2  PRASEEDA .C. 9  G. V. H. S. S. Mulleria
3463 1  DEEPTHI.N 10  G. H. S. S. Belluru
  812 - Ashtapathi (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2322 3  KRISHNANUNNI A K 10  S. S. H. S. Sheni
1251 2  SUMANRAJ N 9  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
3613 4  PRANAV B 8  S. N. H. S. Perla
  813 - Ashtapathi (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1260 3  MAHIMA H N 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1097 4  SOUJANYA KM 9  S. A. P. H. S. Agalpady
3064 2  MAITHRI M 9  S. N. H. S. Perla
  814 - Ganalapanam (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3030 7  VISHNU SHARMA 10  N. H. S. Perdala
1001 6  AKSHAR K H 9  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
2322 4  KRISHNANUNNI A K 10  S. S. H. S. Sheni
1137 2  ANEESHA P G 9  S. A. P. H. S. Agalpady
  815 - Ganalapanam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1097 5  SOUJANYA KM 9  S. A. P. H. S. Agalpady
1029 7  VAIDEHI V 9  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
1260 6  MAHIMA H N 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1925 9  JYOTHI.A. 8  G. V. H. S. S. Mulleria
  817 - Nadakam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1909 1  PRASEEDA .C. 9  G. V. H. S. S. Mulleria
1406 2  VARALAKSHMI N 8  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
  818 - Vandematharam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1260 9  MAHIMA H N 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1396 5  PRANAMYA.M.S 9  S. S. H. S. S. Katukukke
3063 10  SHREERAKSHA S 9  S. N. H. S. Perla
2345 2  NANDANA A 8  N. H. S. Perdala
1029 1  VAIDEHI V 9  SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA
  819 - Sangha Ganam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2345 12  NANDANA A 8  N. H. S. Perdala
3064 9  MAITHRI M 9  S. N. H. S. Perla
1260 3  MAHIMA H N 10  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1117 11  CHINTHANA T 10  S. A. P. H. S. Agalpady

No comments:

Post a Comment