Friday, December 2, 2016

RESULT - UP SANSKRIT

Result:UP Sanskrit
  501 - Upanyasarachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2534 4  HIMARAGHAVAN 7  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
1427 5  ADITHI.K 7  St. B. A. S. B. S. Bela
1213 12  KHADEEJATH NIHALA M B 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
 
502 - Katharachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1430 7  YASHASHWINI K 6  St. B. A. S. B. S. Bela
1213 6  KHADEEJATH NIHALA M B 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
2962 2  ADARSH AS 7  S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri
  503 - Kavitharachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1437 8  ANAGHA SHARMA M 7  St. B. A. S. B. S. Bela
3260 11  SOWMYA K 6  A. S. B. S. Kuntikana
2133 5  SANJANA HRISHIKESHA 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
  504 - Samasyapooranam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1445 4  ABHIJNA B 5  St. B. A. S. B. S. Bela
2975 8  ANUPAMA V 7  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
2133 3  SANJANA HRISHIKESHA 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
  505 - Aksharaslokam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2585 2  GAANA SAMRUDHI K 7  A. U. P. S. Yethadka
2141 4  SHRAVYASHREE.K.V 7  S. V. A. U. P. S. Swarga
1446 7  SPOORTHI BHAT K 7  St. B. A. S. B. S. Bela
  506 - Prasnothari
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1445 21  ABHIJNA B 5  St. B. A. S. B. S. Bela
2594 3  PRAJWAL S 7  A. U. P. S. Yethadka
1141 17  ATHMIKA U 7  S. A. P. H. S. Agalpady
  507 - Padyam Chollal (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3017 12  SHREEVATHSA N 7  N. H. S. Perdala
1437 13  ANAGHA SHARMA M 7  St. B. A. S. B. S. Bela
1391 4  GANESH KUMAR N 6  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
  508 - Padyam Chollal (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1429 12  PRAGATHI 7  St. B. A. S. B. S. Bela
2585 15  GAANA SAMRUDHI K 7  A. U. P. S. Yethadka
1281 13  ANANYA.MG 6  A. U. P. S. Movvar
  509 - Sidharoopocharanam (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3666 6  SHRIHARI A 6  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
2178 5  HEMANTHKRISHNA.S 6  S. V. A. U. P. S. Swarga
1437 4  ANAGHA SHARMA M 7  St. B. A. S. B. S. Bela
1387 3  BHARATH KUMAR K 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
  510 - Sidharoopocharanam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2142 3  SHRUTHI.K 6  S. V. A. U. P. S. Swarga
1212 13  ANANYA D K 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1944 12  SOUPARNIKA.K 7  B. A. U. P. S. Katukukke
  511 - Ganalapanam (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1286 3  NANDAKISHOR.D 6  A. U. P. S. Movvar
2138 7  AKSHAYA.Y 6  S. V. A. U. P. S. Swarga
2502 8  PRANAM 7  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
  512 - Ganalapanam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1281 8  ANANYA.MG 6  A. U. P. S. Movvar
2142 12  SHRUTHI.K 6  S. V. A. U. P. S. Swarga
1217 19  SHREEDURGA S 5  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
2974 20  SHREEDHANYA B 5  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
  513 - Katha Kathanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2694 5  SHRAVYAMOHAN 7  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
1427 6  ADITHI.K 7  St. B. A. S. B. S. Bela
2600 10  ARPITHA K 6  A. U. P. S. Yethadka
  514 - Gadhyaparayanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1212 14  ANANYA D K 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1281 5  ANANYA.MG 6  A. U. P. S. Movvar
1085 11  SHREEVANI MS 7  S. A. P. H. S. Agalpady
  515 - Prabhashanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3226 4  SUPREETHA 7  A. U. P. S. Mulleria
2694 14  SHRAVYAMOHAN 7  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
1427 8  ADITHI.K 7  St. B. A. S. B. S. Bela
  516 - Sanghaganam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2514 14  SOORYA P 7  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
2313 3  AISHWARYA. KM 7  S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri
1212 20  ANANYA D K 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
3152 2  AMRUTHA P 7  S. N. H. S. Perla
  517 - Nadakam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
4038 1  ANAGHA M RAVI 6  H. F. A. S. B. S. Kumbla
1283 2  KEERTHIRAJ.A 7  A. U. P. S. Movvar
1386 3  KARTHIKA KRISHNA K 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
  518 - Vandematharam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2710 2  MEGHA P 6  Vidyashree Shikshana Kendra
Mulleria
1212 19  ANANYA D K 7  M. S. C. H. S. Perdala Neerchal
1290 9  AMRUTHA.M 6  A. U. P. S. Movvar

No comments:

Post a Comment